alice-zheyan-yu: [V2] fix: add nodeDiskAvailabilityMap

No Results