Kartik494: Update Klog to V2

JobBuild
234
02-11 15:47
pull-sig-storage-local-static-provisioner 1362246675384504320 1359891824872787968
pull-sig-storage-local-static-provisioner-e2e 1362246675497750528 1359891825061531648
pull-sig-storage-local-static-provisioner-e2e-gke 1362246675531304960 1359891825103474688
pull-sig-storage-local-static-provisioner-test 1362246675447418880 1359891825002811392
pull-sig-storage-local-static-provisioner-verify 1362246675413864448 1359891824931508224